Mida tähendab VÕTA?

VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine tähendab seda, et haridust omandades on võimalik kasutada oma varasemaid õpinguid (näiteks eelnevalt tasemehariduses omandatud või täienduskoolituse käigus õpitut) või töökogemusest õpitut õppekava või vastuvõtutingimuste täitmisel. 

VÕTA võimaldab:

  • muuta varasemalt omandatud teadmised ja oskused nähtavaks
  • vältida juba omandatu uuesti õppimist ja üleliigset kordamist
  • keskenduda õppetöös rohkem sooritamata ainetele
  • õpingud kiiremini läbida
  • oma karjääri ja õpinguid teadlikumalt planeerida

VÕTA ja elukestev õppimine

Me õpime kogu aeg ja  igal pool. Õppimine ei ole ainult struktureeritud õppimine klassiruumis. Sõltumata teadmiste ja oskuste omandamise ajast, kohast ja viisist, on oluline neid väärtustada. Seepärast on VÕTA kõrghariduses oluline vahend õppijate erineval moel õpitu formaalseks tunnustamiseks. VÕTA ei ole moodus hariduskvalifikatsiooni saamiseks kergemal viisil, sest oluline ei ole lihtsalt kogemus ise, vaid just kogemusest õppimine – õpitu sügavus ja ulatus ning vastavus õppeaine õpiväljunditele.

VÕTA õiguslik regulatsioon 

VÕTA rakendamine on nii kõrghariduses kui kutsehariduses õiguslikult reguleeritud. Kõrgharidusstandardist tulenevalt kehtestab iga õppeasutus  vastavalt ülikooliseadusele või rakenduskõrgkooli seadusele üliõpilaste varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimused ja korra. Oma kõrgkooli VÕTA protseduuri, kehtestatud tingimuste ja korra, tasumäärade ja muu VÕTAt puudutava info kohta saad lähemalt lugeda kooli kodulehelt. 

VÕTA Tartu Ülikoolis 

VÕTA Tallinna Ülikoolis

VÕTA TallinnaTehnikaülikoolis

Ka teistel koolidel on oma VÕTA kord ja tingimused. 

VÕTA protsess 

VÕTA ei ole kohustus. Kogu taotlusprotsess vabatahtlik ja seega jääb alati võimalus õppeained läbida. Erandina ei saa VÕTA raames arvestada juba kaitsud lõputööd või mujal sooritatud lõpueksamit. Kui oled varem formaalõppes sooritanud aineid, oled osalenud täienduskoolitustel või -kursustel või õppinud oma töökogemusest või iseseisvalt, siis tutvu VÕTA protsessi sammudega:

1. samm: VÕTA põhimõtetega tutvumine ja esmane eneseanalüüs

2. samm: Nõustamine

3. samm: Taotluse koostamine ja tõendusmaterjali kogumine

4. samm: Taotluse hindamine

5. samm: Otsus ja tagasiside

6. samm: Vajadusel vaidlustamine

1. samm: VÕTA põhimõtetega tutvumine ja esmane eneseanalüüs

Alustama peaksid sellest, et tutvud VÕTA põhimõtetega ning võrdled oma varasemaid õpinguid ja/või täienduskoolitustelt ja/või töökogemusest saadud teadmisi ja oskusi oma õppekava ainete õpiväljunditega. Kuivõrd sinu teadmised ja oskused neile sinu hinnangul vastavad?

NB! Eneseanalüüsi lihtsustamiseks pakuvad mitmed koolid kas kontaktõppes või e-kursuseid – küsi nende kohta oma kooli VÕTA nõustajalt, kelleks on üldjuhul teaduskondade/instituutide/õppetoolide õppekonsultandid ja/või -spetsialistid.

2. samm: Nõustamine

Kui soovid jätkata, pöördu kooli VÕTA nõustaja poole, kes aitab Sul täpsustada sinu võimalusi VÕTA taotlemisel – nõustab sind konkreetse kooli VÕTA protseduuri küsimustes, aitab sul oma teadmisi ja oskusi selgemini formuleerida ja annab nõu nii taotluse koostamisel kui tõendusmaterjali kogumiseks.

NB! Nõustaja saab sind suunata, kuid ta ei saa olla sinu taotluse kaasautor ega üldjuhul ennustada sisulist hinnangut sellele. 

3. samm: Taotluse koostamine ja tõendusmaterjali kogumine

Kui oled otsustanud eneseanalüüsi ja nõustamise tulemusena VÕTAt taotleda, saad täita kooli VÕTA taotlusvormi (mõnel koolil ka e-formaadis) ja lisada sellele õpikogemusi tõendavad materjalid (akadeemiline õiend, hinneteleht, ainete sisu kirjeldused, kursuste tunnistused, ametijuhendid, kogemusest õpitu analüüs näiteks õpimapi ehk portfoolio vormis, CV, tehtud töö projekt, näidis vms).

NB! Esitatav tõendusmaterjal peab olema asjassepuutuv, korrektne ja õige ning tõendama sinu enda, mitte kellegi teise teadmisi ja oskusi. 

4. samm: Taotluse hindamine

Sinu taotlust ehk varasemaid õpinguid hindavad enamasti taotletavate ainete vastutavad õppejõud,  õppekava juht või spetsiaalsed hindamiskomisjonid. Hindajal/hindamiskomisjonil on õigus küsida lisamaterjale, kutsuda sind täiendavalt intervjuule vms.

NB! Sul on õigus tutvuda hindamiskriteeriumidega, mille alusel sinu taotlust ja tõendusmaterjale hinnatakse.

5. samm: Otsus ja tagasiside

Hindamisprotsessi tulemusel langetab hindaja/hindamiskomisjon otsuse, mis dokumenteeritakse ja säilitatakse. Kindlasti on sul õigus nii negatiivse kui positiivse otsuse puhul saada tagasisidet.

NB! Diplomi ja akadeemilise õiendi statuudi ja vormi kohaselt kantakse varasemate tasemeõppes sooritatud õppeainete arvestamisel sinu akadeemilisele õiendile sinu algne õpitulemus, töökogemusest ja/või täienduskoolitusest õpitu puhul (samuti kombineeritud arvestamisel) seotakse see vastava õppeainega ja tulemuseks on „arvestatud“, mitte hinne.

6. samm: Vajadusel vaidlustamine

Sinul kui taotlejal on alati õigus otsus vaidlustada, kuid mõtle kindlasti enne läbi, mis põhjendusel seda teed ehk millele apelleerid. 

Kui VÕTA on võimalus ka sinu jaoks, siis edukat taotlemisprotsessi! 

Allikad

VÕTA taotleja juhend
VÕTA nõustaja juhend
VÕTA hindaja juhend
VÕTA käsiraamat

Vaata ka

VÕTA portaal